Aplikacja Mobilne wsparcie magazynu dla Grodno

Grupa Grodno to dynamiczny rozwój, kolejne magazyny i coraz większy wolumen operacji magazynowych. Nasza aplikacja magazynowa na urządzenia mobilne to realne wsparcie pracowników w obsłudze operacji magazynowych z komunikacją w czasie rzeczywistym.

Dla kogo:
Grodno

Rodzaj działań:
Aplikacje mobilne

Aplikacja magazynowa Certusoft MWM nie wymaga instalacji na urządzeniach mobilnych. Dzięki zastosowaniu rozwiązania PWA (Progressive Web App) jest ona uruchamiana bez problemu na różnych urządzeniach. Jako mobilna aplikacja internetowa działa na każdej przeglądarce, na każdym systemie operacyjnym i na każdym urządzeniu. Przy tworzeniu aplikacji do obsługi magazynu wzięto pod uwagę jej dalszy rozwój wraz z rozwojem rynku mobilnych urządzeń magazynowych. Potencjalna wymiana urządzeń może odbywać się etapami bez uszczerbku dla dynamiki prowadzonej działalności gospodarczej i procesów magazynowych. Aplikacja Certusoft MWM nie obliguje firmy do wyboru konkretnego modelu urządzenia konkretnej marki czy z określoną wersją systemu operacyjnego. Elastyczność mobilnego magazynu zapewnia wsparcie rozwoju organizacji, szybkie skalowanie oraz swobodę doboru i wymiany urządzeń magazynowych w przyszłości.

Aplikacja powstała w odpowiedzi na potrzeby firmy Grodno. Dopełnia ona cały system gospodarki magazynowej i obsługi sprzedaży. Stała się częścią wdrożonego wcześniej systemu Certusoft ERP na potrzeby hurtowni elektrycznych, sprzedaży internetowej i współpracy franczyzowej. W celu mobilnej obsługi katalogu produktów oraz stanów magazynowych aplikacja magazynowa wykorzystuje funkcjonalności i dane zawarte w wielu modułach w tym w module Certusoft PIM. Całość rozwiązania zawiera szereg mechanizmów dostarczających informacje na potrzeby wystawiania dokumentacji wewnętrznej, zewnętrznej i przepływu informacji między systemami zewnętrznymi.

Nasz rozwiązanie jest skalowalne i zoptymalizowane do działania na wielu urządzeniach jednocześnie. Obecnie mobilna aplikacja magazynowa działa we wszystkich magazynach i punktach firmy. Każdego dnia system obsługuje ponad 100 aktywnych urządzeń i ponad 2000 operacji przyjęć i przesunięć magazynowych.

Podstawowe funkcjonalności aplikacji do zarządzania magazynem

 • Przejęcia dostaw
 • Sprawdzanie stanu
 • Przygotowywanie zamówień
 • Inwentaryzacja magazynu
 • Przesunięcia między lokalizacjami
 • Wydanie towarów

Zalety aplikacji magazynowej Certusoft MWM

 • Mobilne wsparcie wszystkich procesów magazynowych.
 • Integralność z głównym systemem ERP, systemem zarządzania informacją o produkcie i systemem zarządzanie ceną.
 • Dostępność dla każdego terminala i urządzenia mobilnego dzięki niezależności od systemu operacyjnego i sklepów z aplikacjami.
 • Bezpieczeństwo przez zastosowanie indywidualnych kont użytkowników i szyfrowanych protokołów do łączności z główną aplikacją.
 • Aktualność dzięki bieżącej i automatycznej aktualizacji aplikacji bez angażowania pracowników firmy.

Wygodne i sprawne przyjęcie dostaw

Dzięki aplikacji do zarządzania magazynem Certusoft MWM i integracji z głównym systemem ERP pracownicy magazynów mają dostęp do wszystkich zleceń przyjęć. Dokumenty są kierowane na poszczególne magazyny i automatycznie przydzielane do użytkowników terminali mobilnych przypisanych do magazynu.

 • Czytelna informacja, którego magazynu dotyczy dokument przesunięcia.
 • Zbiorcza realizacja przyjęcia dzięki powiązaniu jednego dokumentu sprawdzania dostawy z kilkoma dokumentami przyjęć.
 • Większa szybkość realizacji przyjęć dzięki możliwości filtracji dokumentów.
 • Możliwość częściowego przyjęcia i zaakceptowania przyjęcia.
 • Mechanizm zapobiegania ponownej kontroli dostawy dla dostawy już będącej w procesie przyjęcia.
 • Natychmiastowa informacja o nadwyżkach w momencie weryfikacji dostawy.
 • Możliwość zmiany domyślnej lokalizacji produktu w momencie przyjęcia dostawy.
 • Zgłaszanie uszkodzeń wraz z możliwością dodania zdjęcia w momencie realizacji przyjęcia.
 • Podgląd braków, nadwyżek i różnic występujących między dokumentami a towarami.
 • Powiadomienia e-mail o wystąpieniu rozbieżnościach w danej dostawie.

Bieżąca informacja o stanach magazynowych

Jednolitość całego systemu Certusoft ERP pozwala na szybkie sprawdzanie stanu produktów z podziałem na magazyny i lokalizacje. W dowolnym momencie użytkownik pracownik aplikacji może dokonać weryfikacji towaru, jego ilości i ceny.

 • Wyszukiwanie produktów z użyciem skanera i kodów kreskowych.
 • Możliwość wyszukiwania produktu na konkretnym magazynie i lokalizacji.
 • Informacja o wszystkich lokalizacjach, na których występuje produkty.
 • Informacja o ilości zarezerwowanego towaru na podstawie zamówień przypisanych do magazynów.
 • Informacja o rezerwacji towaru widoczna przy pozycji o stanie na lokalizacji.

Szybka korekta stanu magazynowego

Aplikacja do zarządzania magazynem umożliwia korektę stanu magazynowego w momencie sprawdzania informacji o produkcie. Po wykonaniu korekty na poziomie aplikacji mobilnej w głównym systemie generowane są odpowiednie dokumenty (brak magazynowy lub nadwyżka magazynowa).

Informacja o zarezerwowanym towarze

Funkcjonalność sprawdzania stanów zapewnia pełną informację o rezerwacji. Po zeskanowaniu produktu pracownik może zapoznać się z nazwą kontrahenta, dla którego zarezerwowano określoną ilość towaru oraz bezpośrednio przejść do dokumentu rezerwacji. Dokument PDF zamówienia można wygenerować i wydrukować bezpośrednio z urządzenia mobilnego. Dodatkowo aplikacja zapewnia możliwość dodanie nowej pozycji rezerwacji lub korekty istniejącej. Wszelkie zmiany zostaną skorygowane na zamówieniu sprzedaży w głównym systemie firmy. Równocześnie z pozycji rezerwacji może zostać ona zrealizowana przez użytkownika aplikacji.

Przygotowanie zamówienia sprzedaży na poziomie aplikacji mobilnej

Dzięki aplikacji pracownicy kompletują i realizują zamówienia na wszystkich magazynach. Utrzymywane stałe połączenie między Certusoft MWM a główną aplikację Certusoft zapewnia dostęp do informacji o produktach wraz z ich dokładnymi stanami. W konsekwencji system kontroluje możliwość przygotowania i realizacji zamówień. Zadbano przy tym o prawidłowy i bieżący obieg dokumentacji. Stworzenie nowego dokumentu w aplikacji powoduje wygenerowanie nowego dokumentu zamówienia sprzedaży i synchronizację między systemami firmy.

 • Możliwość realizacji zamówienia na podstawie przydzielonych dokumentów.
 • Filtrowanie zamówień po typach dokumentów.
 • Podgląd wszystkich pozycji zamówienia.
 • Możliwość kompletowania zamówienia przy użyciu skanera kodów kreskowych.
 • Tworzenie nowego zamówienia z użyciem terminala mobilnego.
 • Wybór kontrahenta z listy firmowej bazy kontrahentów.
 • Wyszukiwanie kontrahentów w firmowej bazie kontrahentów (nazwa, numer kontrahenta, NIP, KRS, Regon, numer telefonu, adres email).
 • Dodawanie produktów do zamówienia za pomocą skanera kodów kreskowych oraz ręcznie z możliwością wyszukania pełno tekstowego.
 • Możliwość zmiany ceny produktu w momencie dodawania pozycji do zamówienia.
 • Informacja o domyślnym rabacie na produkt z możliwością jego zmiany dla danego zamówienia.

Wygodna inwentaryzacja stanów magazynowych

Certusoft MWM wspomaga przeprowadzanie szczegółowego spis towarów pozostających na magazynach. Spisu stanu faktycznego można dokonać na podstawie dokumentacji przygotowanej w głównym systemie, która jest następnie kierowana do realizacji na właściwej lokalizacji magazynowej. Po zakończeniu spisu ujawniane są wszelkie rozbieżności w stanach, generowane stosowne dokumenty korekt, dokumenty przesunięć i ich synchronizacja między systemami firmowymi oraz aktualizacja stanów magazynowych na lokalizacjach.

 • Automatyczne pobieranie planów inwentaryzacji przypisanych do magazynów.
 • Wiele arkuszy spisowych dostępnych w ramach jednego planu inwentaryzacji.
 • Arkusze spisowe przypisane do konkretnych użytkowników aplikacji.
 • Możliwość przejęcia arkusza spisowego do realizacji przez innego pracownika tego samego magazynu.
 • Kontrola produktów na magazynie z użyciem skanera kodów kreskowych na urządzeniu mobilnym.
 • Ręczne dodawanie produktów do spisu w ramach arkusza.
 • Możliwość przerwania inwentaryzacji i powrót do niej w późniejszym czasie przez dowolnego pracownika magazynu.
 • Podgląd podsumowania inwentaryzacji wraz z informacjami o różnicach w stanie z rozbiciem na poszczególne arkusze spisowe.
 • Zawężenie wyniku inwentaryzacji do arkuszy spisowych z różnicą między dokumentem inwentaryzacji a faktycznym stanem magazynowym.
 • Możliwość wydrukowania podsumowania planu inwentaryzacji z pozycji aplikacji.

Realizacja przesunięć między lokalizacjami magazynowymi

W przypadku niektórych rozbudowanych magazynów zaszła potrzeba ich logistycznego podziału na mniejsze jednostki. Na potrzeby takiego scenariusza aplikacja Certusoft MWM obsługuje mechanizm przesunięć między lokalizacjami magazynowymi w ramach magazynu.

 • Dedykowane okno do realizacji przesunięć między lokalizacjami.
 • Synchronizacja i obsługa dokumentów przesunięć przygotowanych w zewnętrznych systemach.
 • Możliwość przygotowania dokumentu przesunięcia z pozycji aplikacji na terminalu mobilnym.
 • Szybka realizacja przesunięć dzięki możliwości skanowania kodów kreskowych.
 • Wybór produktów do przesunięcia z listy produktów będących na stanie w wybranym magazynie.
 • Informacja o zeskanowanym produkcie wraz z numerem, EAN, nazwą i zdjęciem.
 • Możliwość zbiorowego określenia ilości produktów tego samego rodzaju przeznaczonych do przesunięcia.
 • Automatyczne uzupełnianie lokalizacji źródłowej zeskanowanego produktu na podstawie bieżącej lokalizacji.
 • Możliwość wyboru lokalizacji źródłowej dla produktów niewystępujących w katalogu produktów lub z błędnie oznaczoną lokalizacją.
 • Nadawanie nowej lokalizacji przez wybór z listy dostępnych lokalizacji w ramach magazynu.

Wydawanie towaru z magazynu

Aplikacja mobilna pomaga w dynamicznej realizacji zamówień. Dokumenty wydań towarów są na bieżąco automatycznie rozsyłane do użytkowników aplikacji. Pracownicy widzą wyłącznie pozycje, które są związane z ich magazynem. Na podstawie dokumentu wydania konsolidują towary z zamówienia dla danego kontrahenta. Po zakończeniu wydania dokument zamówienia sprzedaży jest zamykany w głównym system Certusoft. Dodatkowo zadanie automatyczne synchronizuje stany dokumentów we wszystkich zintegrowanych systemach firmy Grodno.

 • Lista dokumentów z towarami do wydania przez konkretny magazyn.
 • Podgląd listy towarów do wydania wraz z cenami, rabatami i kontrahentem.
 • Informacja o domyślnej lokalizacji towaru na podstawie dokumentu zamówienia.
 • Szybka kompletacja towarów z użyciem skanera kodów kreskowych.
 • Możliwość jednoczesnego wydawania towarów z jednego magazynu przez kilku pracowników.

Integracja z innymi funkcjonalnościami systemu

Certusoft Mobilne Wsparcie Magazynu z aplikacją na terminale mobilne to dopełnienie wdrożenia przeprowadzonego w Grupie Grodno. Wszelkie akcje, jak przydzielanie dokumentów do kontroli czy zlecenia przesunięć magazynowych, odbywają się na poziomie systemu ERP. Dokumenty braków, protokoły rozbieżności, zgłoszenia uszkodzeń, dokumenty przychodu zewnętrznego są włączone w system obiegu dokumentów firmy związanego z zamówieniami, sprzedażą i logistyką. Wszystkie procesy są dostosowane do potrzeb klienta a moduły rozwijane według zgłaszanych potrzeb. Dzięki modułowi Certusoft Connector zapewniona jest integracja między zewnętrznymi systemami użytkowanymi przez firmę Grodno.