Automatyczne generowanie propozycji zamówień do dostawców

Oszczędność czasu i pieniędzy to główne korzyści jakie przynosi automatyzacja procesów w przedsiębiorstwie. Certusoft PROP to jeden z najbardziej zaawansowanych modułów rozwiązania chmurowego Certusoft. Został wdrożony u naszych wybranych klientów jak Savpol czy WRI. Zapewnia systemowe podejście do procesów związanych z analizą zapotrzebowania na towary i przygotowaniem propozycji zamówień. Przez zastosowanie elementów uczenia maszynowego pomaga eliminować ryzyko zalegania towarów na magazynach, optymalizuje ich ilość i zapewnia przewidywalny czas dostaw. Wspomaga ciągłość sprzedaży przy jednoczesnej pełnej kontroli dzięki definiowanym modelom planistycznym, trendom i harmonogramom. Zauważalnie wspiera pracowników działu zamówień minimalizując monotonne i powtarzalne zadania.


Oprogramowanie intuicyjne w obsłudze

 • Czytelne zarządzenie procesem generowania propozycji zamówień. System dostarcza informacje na temat planu zapotrzebowania wraz z propozycjami zamówień do dostawców realizowanymi w sposób manualny lub automatyczny.
 • Swobodne tworzenie, edycja i kopiowanie harmonogramów generowania propozycji zamówień. Modułowość aplikacji pozwala na określenie wielu parametrów takich jak czas oczekiwania na dostawę u danego dostawcy, powiązane magazyny, czas generowania propozycji, model planistyczny czy product managerów.
 • Definiowanie modeli planistycznych i ich składowych. Narzędzie konfiguracyjne daje swobodę budowania modeli z wieloma parametrami jak rodzaje produktów, statusy produktów, typy dostawców, obroty na magazynach, dni świąteczne czy trendy sprzedażowe. To wszystko bez potrzeby prac programistycznych.
 • Analizowanie sprzedaży i zapotrzebowania z określeniem horyzontu czasowego. Na bieżąco są dostępne dane o zapasach i spadkach stanów magazynowych wraz z informacją o potencjalnym ryzyku wystąpienia zjawiska sprzedaży utraconej.
 • Szybka realizacja zamówień na podstawie wygenerowanych propozycji. Certusoft PROP pełna automatyzacja realizacji zamówień z uwzględnieniem pozycji dla wszystkich lub tylko wybranych dostawców.

 • Kluczowe zalety

  Certusoft PROP to część bezpiecznego systemu, który działa w chmurze nieprzerwanie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zapewnia ciągłe wsparcie sprzedaży detalicznej, hurtowej i e-commerce.

 • Przyspieszenie planowania i realizacji zamówień
 • Optymalizacja efektywności operacyjnej i kosztów
 • Ograniczenie błędów w operacjach biznesowych
 • Wykres zmiany wartości zapasów towaru z informacją o sprzeaży utraconej, proponowanych zamówieniach i przewidywanej dostawie.

 • Przetwarzanie dużej ilości danych i realizacja wielu procesów jednocześnie
 • Dostarczanie danych analitycznych w czasie rzeczywistym
 • Uwolnienie zasobów ludzkich poprzez automatyzację powtarzalnych zadań

 • Szybsze osiągnięcie najwyższego poziomu rentowności

  Zrozumienie przyszłego popytu pozwala podejmować trafne decyzji w takich obszarach, jak planowanie zasobów i uzupełnianie zapasów w centrach dystrybucji. Certusoft PROP uwzględnia takie parametry jak terminowość dostaw, minima logistyczne, czas realizacji zamówień, popyt historyczny i decyzje biznesowe.

  Wykorzystanie danych historycznych na początku wdrożenia Certusoft PROP, włącznie z danymi z innych systemów sprzedażowych, pozwala na szybsze generowanie trafnych rekomendacji zakupu. Przedsiębiorstwo od samego początku czerpie korzyści, bez potrzeby wielomiesięcznego oczekiwania na zebranie niezbędnych informacji na potrzeby analizy.


  Modele planistyczne propozycji zakupu

  Na sprzedaż wpływa wiele czynników. To zarówno bieżąca sprzedaż, przesunięcia między lokalizacjami jak również otoczenie rynkowe, plany marketingowe i sprzedażowe.

  Modele planistyczne pozwalają na uwzględnienie wszystkich istotnych zmiennych, które są następnie wykorzystywane do generowania propozycji zamówień do dostawców. Możliwe jest stworzenie wielu modeli, a każdy z nich może uwzględniać statusy dokumentów i ich rodzaje. Poczynając od dokumentów sprzedaży jak faktury, paragony sprzedaży detalicznej, faktury korygujące, przez dokumenty magazynowe PZ, WZ, aż po awizacje dostaw. Pozwala na określenie świąt wraz ze wskazaniem dni poprzedzających i następujących po danym święcie wraz z przesunięciem okresu referencyjnego. System precyzyjnie wspomaga przedsiębiorstwo generując propozycje odpowiednio wcześniej, uwzględniając przy tym ilość towarów niezbędną do zaspokojenia popytu na towary związane z konkretnymi świętami.

  Zmiana polityki sprzedażowej, wycofanie produktów ze sprzedaży lub zastąpienie ich nowym rodzajem są w pełni obsługiwane przez Certusoft PROP. System pozwala na przypisanie statusów związanych z produktami, które będą brane pod uwagę w czasie analizy zapotrzebowania. Zmiana statusu produktu na poziomie katalogu będzie oddziaływać na przygotowany model planistyczny. W przypadku wprowadzenia do obrotu produktów zastępujących inne, ale mające te same cechy i występujące w tej samej pozycji katalogu, system pozawala na uwzględnienie takiego scenariusza. Zapobiega to potencjalnym stratom dzięki analizie sprzedaży takiego produktu, bez traktowania go jako zupełnie nowego towaru w firmowej bazie informacji o produkcie. Nie występuje potrzeba oczekiwania na zebranie danych do analizy, a propozycje zamówień są generowane dla nowego produktu będącego jego odpowiednikiem czy następnikiem.


  Trendy sprzedażowe

  Certusoft PROP wspiera wyliczanie i modyfikowanie trendów. Daje możliwość korekty modelu planistycznego, aby uwzględniał założenia wynikające z analizy zebranych danych z przyjętego okresu analitycznego. Dodatkowo pozwala stworzyć własny trend na podstawie planów sprzedażowych czy polityki marketingowej przedsiębiorstwa. Plany sprzedażowe są poparte realną możliwością sprzedaży towaru dzięki automatycznym i prawidłowo generowanym propozycjom zamówień, włącznie z produktami, dla których nie ma danych historycznych. Stan magazynów są uzupełniane na bieżąco, nie występuje zjawisko sprzedaży utraconej, a założone plany sprzedażowe są wypełniane.


  Harmonogram generowania propozycji zakupu

  System zapewnia konfigurowalny mechanizm generowania propozycji. Pozwala nie tylko na określenie dni i godzin, kiedy ma być generowana propozycja. Uwzględnia wcześniej przygotowany model planistyczny, a każda z pozycji określa magazyn dostawy, przypisanego dostawcę i czas oczekiwania na dostawę (Lead Time).

  Harmonogram generowania propozycji zamówień do dostawców w systemie ERP.

  Dla zachowania ciągłości sprzedaży i dostępności produktów mechanizm zarządzający harmonogramem może uwzględniać wymagane rezerwy towarów. Wylicza zapotrzebowanie na produkty z popytem, według dni handlowych jak również bierze po uwagę średnią obrotów ze wszystkich magazynów. Na potrzeby produktów szybko zbywalnych generuje codzienne propozycje zakupu.

  Każdy z harmonogramów może posiadać różne okresy analizy, niezależne dla każdego z magazynów i dostawców. Pozwala określać jakie przesunięcie czasowe ma być brane pod uwagę (półrocza, miesiące, tygodnie, dni). Analiza sprzedaży, bieżącego zbytu, według zdefiniowanych parametrów pozwala na trafną analizę przyszłego zapotrzebowania na towary i uniknięcie nadwyżek, braków i ryzyka wystąpienia zjawiska sprzedaży utraconej.


  Integracja z innymi funkcjonalnościami i systemami zewnętrznymi

  Certusoft PROP wykorzystuje inne funkcjonalności systemu Certusoft. Na potrzeby analizy brane są pod uwagę takie dane jak dokumenty sprzedaży, dokumenty zamówień zakupu, przesunięcia magazynowe, zgłaszane zapotrzebowania na towary, realizowane dostawy czy bieżące stany magazynowe w całej sieci sprzedaży. Informacje o minimum logistycznym zamówienia u danego dostawcy Certusoft PROP czerpie z katalogu kontrahentów będących dostawcami. Dane o produktach takie jak jednostki zakupowe są przechowywane i zarządzane dzięki modułowi Certusoft PIM. Stanowi on jedną z podstaw działania systemu ze względu na centralny charakter informacji o produkcie.

  Proces przygotowania propozycji zamówień jest w całości obsługiwany na poziomie systemu Certusoft. W przypadku wybranych dostawców propozycje zamówień przekształcane są w zamówienia bez aktywnego udziału pracowników działu zamówień. Integracja między firmą a wybranymi dostawcami pozwoliła na rezygnację z komunikacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zamówienia są przesyłane bezpośrednio do systemów zakupowych dostawcy. Dzięki takiemu rozwiązaniu przyspieszono realizację zleceń i wyeliminowano błędy. W konsekwencji usprawniono łańcuch dostaw i pogłębiono relacje partnerskie z dostawcami.  Masz pytania?

  Umów się na bezpłatną konsultację!


  Przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki działalności
  i potrzeb Twojej firmy!  Certusoft Sp. z o.o.
  Al. Prymasa Tysiąclecia 83A lok.137
  01-242 Warszawa

  Sprawdź dojazd


  Formularz kontaktowy

  Wypełniając powyższy formularz, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Certusoft Sp. z o.o. Zgody udzielasz dobrowolnie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie. W każdym momencie możesz wycofać udzieloną zgodę.