Obsługa inwestycji kapitałowych

Przeczytaj, jakie narzędzia dostarczył Certusoft dla partnera działającego na regulowanym rynku kapitałowym w Polsce.

Dla kogo:
Ceres

Rodzaj działań:
Rynek kapitałowy

Projekt, dla CERES DI, skupiał się na dostarczeniu systemu online na potrzeby pracowników i klientów Domu Inwestycyjnego. Pracownicy mieli otrzymać dostęp do narzędzia, które pozwalałoby na elektroniczne sporządzanie, przyjmowanie i przekazywanie dokumentów i zleceń. Dla klientów miał być zapewniony dostęp do dedykowanego im systemu, gdzie mogą zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi. Szczególnie ważne były takie możliwości, jak podgląd historii zleceń, stanu aktywów, przeglądanie dokumentów, zatwierdzania zleceń i umów. Dostarczone rozwiązanie miało spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa związane z rynkiem finansowym. Dodatkowo system miał zapewniać możliwość w pełni elektronicznej wymiany danych z agentami transferowymi.

Kluczowe wyzwania wdrożenia dla CERES DI

 • System do przyjmowania zleceń inwestycyjnych
 • Elektroniczne generowanie umów inwestycyjnych
 • Obsługa inwestycji z dostępem online dla klientów
 • Możliwość zatwierdzania zleceń i umów przez klientów (z weryfikacją SMS kodem)
 • Integracja z agentem transferowym

Rozwiązania IT dla Domu inwestycyjnego

Zespół Certusoft zebrał wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających instytucje finansowe. System Certusoft skutecznie wspomaga proces compliance w instytucji finansowej. Dzięki doświadczeniu, specjaliści Certusoft mogli zaproponować i dostarczyć najlepsze rozwiązania na potrzeby domu maklerskiego CERES.

Po wspólnej analizie wymagań biznesowych i branżowych, zespół Certusoft stworzył i uruchomił dedykowaną spójną aplikację według przyjętych założeń:

 • Wdrożono centralną aplikację dostępną dla pracowników i klientów.
 • Dzięki platformie Certusoft zapewniono elektroniczną wymianę danych z agentem transferowym.
 • Moduł Certusoft Portfele inwestycyjne zapewnia pracownikom i klientom podgląd aktywów, historii zleceń czy aktualnych notowań.
 • Dzięki modułowi Certusoft Umowy inwestycyjne, pracownicy i klienci mogą generować i zatwierdzać umowy.
 • System Certusoft zapewnia w pełni elektroniczną ścieżkę obiegu dokumentacji, z możliwością zatwierdzania dokumentów z potwierdzeniem kodem SMS.
 • Pracownicy dzięki modułowi Certusoft Instrumenty finansowe mają możliwość przeprowadzania analizy instrumentów finansowych.
 • Zarówno klienci, jak i pracownicy, mogą na bieżąco śledzić notowania portfeli dzięki modułowi Certusoft Notowania.
 • Dzięki modułowi Certusoft Umowy, doradcy generują umowy, z uwzględnieniem powiązanej dokumentacji.
 • System Certusoft zapewnia obsługę dokumentów ankiet wraz z kontrolą aktualnie obowiązującej wersji i ważności każdej z nich.
 • Moduł Certusoft Kontrahenci zapewnia obsługę danych klientów wraz z danymi wynikającymi z FACTA, CRS oraz PEP, na potrzeby ankiet i generowania dokumentów.

Jakie są korzyści wdrożenia

 • Dostarczono narzędzia wspomagające przyjmowanie i przekazywanie zleceń i dyspozycji.
 • Odciążono pracowników przez zautomatyzowanie kontroli nad aktualnie obowiązującymi dokumentami wynikającymi z regulacji prawnych.
 • W jednej aplikacji zapewniono dostęp do podglądu portfeli, w skład których może wchodzić wiele instrumentów finansowych.
 • Ułatwiono przyjmowanie zleceń inwestycyjnych, przez zapewnienie dostępu dla klientów na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową.
 • Zwiększono pewność wymiany informacji dzięki zapewnieniu integracji z agentem transferowym.
 • Dostarczono system, który jest na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany do zmieniających się wymogów prawnych i rynkowych.

Więcej o CERES Dom Inwestycyjny

CERES Dom Inwestycyjny to samodzielny dom maklerski wyspecjalizowany w selekcji i dystrybucji funduszy inwestycyjnych. Kluczowe elementy strategii CERES to:

 • Precyzyjna selekcja
 • Aktywny monitoring
 • Doradztwo inwestycyjne
 • Budowa portfeli inwestycyjnych

CERES koncentruje się w pełni na Kliencie i jego rzeczywistych potrzebach w obszarze inwestycji i pomnażania majątku. CERES to zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu majątkiem, tworzą go wykwalifikowani profesjonaliści w zakresie funduszy inwestycyjnych. Wsparcie klienta zamożnego polega na indywidualnej obsłudze przez doświadczonych doradców, podobnie jak w najlepszych światowych modelach private banking czy wealth management. Realizacja strategii CERES DI wspierana jest przez dedykowane dla potrzeb CERES kompleksowe narzędzie informatyczne — system eCERES.

CERES Dom Inwestycyjny prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia, udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego oferuje strategie modelowe o różnym poziomie akceptacji zmienności i oczekiwanych stóp zwrotu:

 • Strategia Konserwatywna
 • Strategia Umiarkowana
 • Strategia Dynamiczna
 • Strategia Agresywna

Dodatkowo w ramach usługi zarządzania majątkiem analizuje potrzeby oraz preferencje Klienta i tworzy aktywnie zarządzane przez specjalistów portfele indywidualne. We wrześniu 2021 roku aktywa Klientów zgromadzone w funduszach w CERES Dom Inwestycyjny przekroczyły kwotę ćwierć miliarda zł. Właścicielem CERES Dom Inwestycyjny S.A. jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. TFI działa na rynku od 2007 roku, a aktywa funduszy zarządzanych przez Towarzystwo to około 1 miliarda PLN.