Oprogramowanie do komfortowej i kompleksowej obsługi inwestycji w Ceres Dom Inwestycyjny

Klient: CERES Dom Inwestycyjny
Strona www klienta: www.ceresdi.pl
CERES Dom Inwestycyjny logo

CERES Dom Inwestycyjny to dom maklerski, którego najważniejszym obszarem działalności jest wsparcie klientów w transakacjach kupna i sprzedaży papierów wartościowych.
Oferuje wyselekcjonowane FIO i FIZ z rynku polskiego i zagranicznego.
Koncentrują się na indywidualnej obsłudze przez doświadczonych doradców, podobnie jak w najlepszych światowych modelach private banking czy wealth management.
Działalność maklerska CERES DI, w zakresie oferowania instrumentów finansowych, potrzebowała kompleksowego narzędzia informatycznego.
Przeczytaj, jakie narzędzia dostarczył Certusoft dla partnera działającego na regulowanym rynku kapitałowym w Polsce.

CERES Dom Inwestycyjny prowadzi działalność maklerską na podstawie zezwolenia, udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zarządza wyselekcjonowanymi aktywami zamkniętych i otwartych funduszy inwestycyjnych (FIO, SFIO, FZ). Dostarcza kompleksowe usługi w zakresie inwestycji, produktów finansowych, doradztwa i zarządzania majątkiem dla zamożnych klientów prywatnych i instytucjonalnych. Koncentruje się na indywidualnej obsłudze przez doświadczonych doradców. W czerwcu 2021 roku aktywa w CERES Dom Inwestycyjny przekroczyły kwotę 200 mln zł. Właścicielem CERES Dom Inwestycyjny S.A. jest EQUES Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, które prowadzi działalność w zakresie tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. TFI działa na rynku od 2007 roku, a aktywa funduszy sekurytyzacyjnych przekroczyły w 2019 roku kwotę 740 mln PLN.


Główne potrzeby

Projekt, dla CERES DI, skupiał się na dostarczeniu systemu online na potrzeby doradców i klientów Domu Inwestycyjnego. Doradcy mieli otrzymać dostęp do narzędzia, które pozwalałoby na elektroniczne sporządzanie, przyjmowanie i realizowanie zleceń inwestycyjnych. Dla klientów miał być zapewniony dostęp do dedykowanego im systemu, gdzie mogą zarządzać swoimi portfelami inwestycyjnymi. Szczególnie ważne były takie możliwości, jak podgląd historii zleceń, stanu aktywów, przeglądanie dokumentów, zatwierdzania zleceń. Dostarczone rozwiązanie miało spełniać najwyższe wymogi bezpieczeństwa związane z rynkiem finansowym. Dodatkowo system miał zapewniać możliwość w pełni elektronicznej wymiany danych z agentami transferowymi.


Kluczowe wyzwania

 • System do przyjmowania zleceń inwestycyjnych
 • Elektroniczne generowanie umów inwestycyjnych
 • Wsparcie dla ankiet zgodnych z MiFID
 • Obsługa inwestycji z dostępem online dla klientów
 • Możliwość zatwierdzania zleceń przez klientów za pomocą SMS
 • Integracja z agentem transferowym


Zastosowane rozwiązania IT

Zespół Certusoft zebrał wieloletnie doświadczenie przy tworzeniu i wdrażaniu systemów wspomagających instytucje finansowe, między innymi Private Wealth Consulting oraz Niezależny Dom Maklerski. System Certusoft skutecznie wspomaga proces compliance w instytucji finansowej. Dzięki doświadczeniu, specjaliści Certusoft mogli zaproponować i dostarczyć najlepsze rozwiązania na potrzeby domu maklerskiego CERES.

Po wspólnej analizie wymagań biznesowych i branżowych, zespół Certusoft stworzył i uruchomił dedykowaną spójną aplikację według przyjętych założeń.

 • Wdrożono centralną aplikację dostępną dla doradców i klientów.
 • Dzięki platformie Certusoft zapewniono elektroniczną wymianę danych z agentem transferowym.
 • Moduł Certusoft Portfele inwestycyjne zapewnia doradcom i klientom podgląd aktywów, historii zleceń czy aktualnych notowań.
 • Dzięki modułowi Certusoft Umowy inwestycyjne, doradcy i klienci mogą zatwierdzać wszystkie rodzaje umów.
 • System Certusoft zapewnia w pełni elektroniczną ścieżkę obiegu dokumentacji, z możliwością zatwierdzania dokumentów kodem SMS.
 • Doradcy dzięki modułowi Certusoft Instrumenty finansowe mają możliwość przeprowadzania analizy instrumentów finansowych.
 • Zarówno klienci, jak i doradcy, mogą na bieżąco śledzić notowania portfeli dzięki modułowi Certusoft Notowania.
 • Dzięki modułowi Certusoft Umowy, doradcy przygotowują i zarządzają umowami, z uwzględnieniem powiązanej dokumentacji.
 • System Certusoft zapewnia obsługę dokumentów ankiet wraz z kontrolą aktualnie obowiązującej wersji i ważności każdej z nich.
 • Moduł Certusoft Kontrahenci zapewnia obsługę danych klientów wraz z danymi wynikającymi z FACTA, CRS oraz PEP, na potrzeby ankiet i generowania dokumentów.


Jakie są korzyści wdrożenia

 • Dostarczono narzędzia wspomagające przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych.
 • Odciążono doradców przez zautomatyzowanie kontroli nad aktualnie obowiązującymi dokumentami wynikającymi z regulacji prawnych.
 • W jednej aplikacji zapewniono zarządzanie portfelami, w skład których może wchodzić wiele instrumentów finansowych.
 • Ułatwiono realizację zleceń inwestycyjnych, przez zapewnienie dostępu dla klientów na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową.
 • Zwiększono pewność wymiany informacji dzięki zapewnieniu integracji z agentem transferowym.
 • Dostarczono system, który jest na bieżąco aktualizowany oraz dostosowywany do zmieniających się wymogów prawnych i rynkowych.


Przeczytaj więcej o wdrożeniach w domu maklerskim CERES DI

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Przygotujemy ofertę dopasowaną do specyfiki działalności i potrzeb Twojej firmy.